Hem Produkter Tips & Nyheter EU:s däckmärkning

EU:s däckmärkning

EU Tyre Label - Example

Europaparlamentets och rådets förordning 1222/2009 kräver att alla däck* tillverkade efter juni 2012 och som säljs inom EU fr.o.m. november 2012 antingen ska förses med en dekal eller ett märke som ska visas upp på försäljningsstället.

Ett exempel på EU:s nya däckmärkning visas till vänster. Märket liknar det som redan används i stor utsträckning för hushållsmaskiner, t.ex. tvätt- och diskmaskiner.

Mer information om de nya reglerna om däckmärkning och en lista med vanliga frågor finns hos branschorganisationen ETRMA (European Tyre and Rubber Manufacturer Association).

ETRMA:s webbplats


* Tillämpningsområdet omfattar däck till personbilar, lätta nyttofordon och tunga lastbilar.


Den standardiserade däckmärkning som införs i Europeiska unionen 2012 kommer att ge information om tre specifika däckegenskaper: våtgrepp, drivmedelseffektivitet och externt däck- och vägbuller.
EU Tyre Labelling 2012 - Wet Grip

VÅTGREPP

Däckets viktigaste roll är att ge säkerhet - i alla körförhållanden. Våtgrepp är en av de viktigaste prestandakriterierna.

Men bättre grepp och lägre rullmotstånd är ofta motstridiga mål som traditionellt har inneburit en försämring av prestanda. Tack vare den nya märkningsförordningen kan kunderna se och själva välja vilka prestanda de föredrar.

Märkningen klassar däcken enligt en sjugradig skala där "A" har det bästa våtgreppet och "G" det sämsta.

 

EU Tyre Labelling - Fuel Efficiency DRIVMEDELSEFFEKTIVITET

En av de krafter som påverkar drivmedelseffektiviteten i ett motorfordon är däckens rullmotstånd.

Det uppstår p.g.a. att däcket deformeras när det rullar och resulterar i energiförlust i form av värme. Ju mer däcket deformeras, desto högre blir rullmotståndet, och följaktligen behövs det mer bränsle för att driva fordonet framåt. Med andra ord innebär lägre rullmotstånd lägre bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp, även av CO2.

Den nya märkningen visar olika grader av "rullmotstånd" där A är det mest "bränsleeffektiva" och G det sämsta. Den svarta pilen (i detta fall B) bredvid graderingen visar produktens prestanda.

 


EU Tyre Labelling - Exterior Noise
EXTERNT DÄCK- OCH VÄGBANEBULLER
Trafikbuller är en relevant miljöfråga, som avgörs av:
  • Trafikintensitet och fordonstyper
  • Körsätt
  • Samspelet mellan däck och vägbana

Externa bullernivåer indelas i tre kategorier och mäts i decibel (dB) jämfört med de nya europeiska gränsvärden för externt däck- och vägbuller som skall införas till år 2016.

 

1 svart ljudvåg = 3 dB lägre än den framtida strängare europeiska gränsen.
2 svarta ljudvågor =
uppfyller redan den framtida europeiska gränsen.
3 svarta ljudvågor =
uppfyller den nuvarande europeiska gränsen.

Förordningen syftar till att öka säkerheten och den ekonomiska och miljömässiga effektiviteten vid vägtransporter genom att främja säkra och bränslesnåla däck med låg bullernivå. Den fastställer också en ram för harmoniserad information om vissa däckparametrar i hela branschen.

Informationen ska alltid finnas tillgänglig för kunderna i det tekniska marknadsföringsmaterialet och även på tillverkarnas webbplatser. Vissa däck är undantagna, till exempel regummerade däck, terrängdäck och racingdäck.

De förväntade sammantagna fördelarna med den ökade användningen av bränsleeffektiva däck kommer att leda till en besparing på upp till 4 miljoner ton CO2 per år (beroende på hur snabbt marknaden förändras mot bränsleeffektiva däck) och kommer också att styra marknaden mot bättre våtgreppsprestanda.


DÄCKLEVERANTÖRERNAS ANSVAR (TILLVERKARE, IMPORTÖRER)

När däcken levereras till kunden måste de åtföljas av ett märke för varje dimension och typ av däck i leveransen, liknande den märkning som anges ovan. Detta krav kan också tillgodoses genom att sätta fast en dekal på varje däck.

Allt säljfrämjande och tekniskt material måste visa märkningsvärdena för varje däck på ett begripligt sätt. Tillverkarens och distributörens webbplatser måste också visa märkningsinformationen för de däck som erbjuds.

DISTRIBUTÖRERNAS ANSVAR (DETALJHANDELN, FÖRETAG SOM SÄLJER DÄCK TILL SLUTANVÄNDARE)

För däck till personbilar och lätta lastbilar gäller att
- varje däck ska ha märkningsdekalen på väl synlig plats 
eller 
- märkningen ska visas för slutanvändaren före försäljningen av däcket, och ett märke ska finnas väl synligt i omedelbar närhet av däcket.

Märkningsinformation skall lämnas också när däck som bjuds ut till försäljning inte är synliga för kunden.

För alla däck (personbil, lätt lastbil, lastbil och buss) ska distributörerna se till att märkningsvärdena för de däck som köps också anges på eller tillsammans med kundens faktura.

1 Kommissionens pressmeddelande IP/09/1820